Procedura reklamacji

REKLAMACJA – zasady, procedury, uwagi

REKLAMACJA W SPEDYCJI

Spedytor to firma, która organizuje transport przy pomocy podwykonawców takich  jak: przewoźnik drogowy, lotniczy, morski, czy kolejowy. Dodatkowo współpracuje z agencjami celnymi, portami, magazynami itp.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

W związku z tym, na różnych etapach może zaistnieć szkoda związana z  przewozem. Niestety muszę Cię zmartwić, spedytor nie jest odpowiedzialny za wszelkie możliwe szkody związane z przewozem,  gdy wtedy byłby towarzystwem ubezpieczeniowym, a nim nie jest.

Dlatego konstrukcja prawna zawodu spedytora wyłącza jego odpowiedzialność za błędy, których nie popełnił.

Co więcej konstrukcja zawodu spedytora stawia go odpowiedzialnym za to, żeby występować w imieniu klienta z roszczeniami wobec przewoźników lub innych spedytorów (patrz: podstawa prawna Kodeks Cywilny Art. 798. Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora).

Zgodnie z ustalonym poglądem w orzecznictwie spedytor jest obowiązany do dokonywania usług w ciągu całego procesu przewozowego w sposób tak staranny i fachowy, aby zleceniodawca nie poniósł szkody, a w przypadku jej powstania, aby można było ustalić, w jakiej fazie przewozu lub czynności spedycyjnych szkoda powstała, co przyczyni się do skuteczniejszego dochodzenia odszkodowania od sprawcy szkody.

Oczywiście spedytor odpowiada za swoje błędy. Jakie? Np. nie dopilnowanie zabezpieczenia roszczeń, nie ubezpieczenie przesyłki pomimo pisemnego zlecenia itp., ale nie odpowiada za zniszczenie lub zagubienie towaru przez przewoźnika w czasie transportu.

Od swoich błędów spedytor ubezpiecza się wykupując ubezpieczenie OCS, przewoźnik wykupuje polisę OCP.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU OCP

Przewoźnik posiada ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP w celu pokrywania szkód tego rodzaju. Jednakże, aby skutecznie złożyć reklamację do ubezpieczyciela przewoźnika, należy dopilnować dokumentacji i określonych terminów.

Aby zabezpieczyć Państwa interesy w tym względzie potrzebny jest spedytor.

O tym jakie dokumenty i terminy posiadamy w danym rodzaju transportu określają Konwencje Międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę typu CMR – transport drogowy, IATA (Konwencja Montrealska)-transport lotniczy, Reguły Hasko – Vesbijskie – transport morski. W transporcie krajowym zastosowanie ma Ustawa Prawo Przewozowe.

Aby uzyskać odszkodowanie z tytułu OCP niezbędne jest udowodnienie winy przewoźnikowi. Niestety nie zawsze jest to łatwe, a w przypadku transportu kontenerowego niesłychanie trudne. Chodzi o to, że ostatni kierowca , który dowozi nam towar nie może być odpowiedzialny, za to, że towar się zniszczył na statku, ale ponieważ kontener jest zaplombowany, więc ustalenie momentu powstania szkody jest bardzo trudne.


UBEZPIECZENIE CARGO

Ze względu na powyższe problemy i inne zawarte poniżej (patrz uwagi) rekomendujemy zawarcie ubezpieczenia Cargo, które u nas obejmuje trasę od drzwi do drzwi. Dzięki temu, jedyne co musimy wtedy udowodnić  to, że szkoda w ogóle powstała, co przy rozładunku jest łatwe i są świadkowie (kierowca). Koszt ubezpieczenia to ok. 0,4% od wartości (więcej dla towarów szczególnych (złoto, łatwo-psujące się, elektronika, broń), a mniej przy wyższych wartościach towaru),

Czyli płacimy około 4,00 USd za każdy 1000,- USD wartości ubezpieczenia. Spokój głowy czasami nie ma swojej ceny.


PROCEDURA REKLAMACJI

Poniżej znajdują się kroki procedury reklamacji w naszej firmie.

1. W momencie odbioru towaru sprawdzamy dokładnie stan i ilość opakowań od dostarczającego nam ją kuriera, kierowcy czy pracownika magazynu.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, braków należy sporządzić protokół uszkodzeń z dostawcą PRZED podpisaniem POD (protokołu odbioru), CMR lub innego dokumentu.

3. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić niezwłocznie po jej stwierdzeniu, czyli w momencie przyjęcia towaru. Zgodnie z OPWS winno to nastąpić max w ciągu 6 dni, ale najważniejsza jest tu podpisanie protokołu szkody z kierowcą. Natomiast czasami ważne może być niezwłoczne powiadomienie,  bo może towarzystwo chcieć wysłać komisarza do oceny szkody.

4. Do zgłoszenia wymagane są również dodatkowe dokumenty takie jak potwierdzenia odbioru, packing list, commercial invoice, protokół uszkodzenia towaru, fotografie.

5. Wniosek reklamacyjny winien być wypełniony, wniesiony i podpisany przez osobę reprezentująca klienta. Chodzi o to, że wniosek o odszkodowanie musi być wypełniony rzetelnie i zgodnie z prawdą, żeby nie narazić się na zarzut wyłudzenia nie należnego odszkodowania.

6. Cała dokumentację właściwy spedytor prześle do ubezpieczyciela przewoźnika (w przypadku transportu drogowego),  służb lotniskowych (przy transporcie lotniczym),  armatora (transporcie morskim) czy Towarzystwa w którym wykupiono polisę Cargo.

7. Pamiętaj! Bardzo ważny jest pierwszy termin zgłoszenia szkody, czyli powiadomienia przewoźnika, że zaszła szkoda. Termin wniesienia zgłoszenia szkody jest zawsze bardzo restrykcyjny i właściwie najczęściej jest decydujący.

Zawsze uszkodzenia widoczne należy zgłaszać niezwłocznie i podpisywać protokoły uszkodzenia z przewoźnikiem. W przypadku uszkodzeń niewidocznych:

a. transport drogowy  – 7 dni – Konwencja CMR

b. transport lotniczy – 14 dni – Konwencja Montrealska

c. transport morski – 3 dni –  Reguły Haga-Visby

d. transport kolejowy – 7 dni – Konwencja COTIF

e. transport krajowy – 7 dni – Prawo Przewozowe

f. roszczenia z tytułu błędów spedytora  – 6 dni – OPWS

8. Proces reklamacyjny może trwać w towarzystwie ubezpieczeniowym nawet kilka miesięcy w zależności od złożoności sprawy, kwoty roszczenia, dostępnej dokumentacji czy miejsca powstania szkody (przecież towar możemy wysyłać również w eksporcie, co wymaga zaangażowania firm poza granicami kraju)

9. Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu OCP np. z powodu nie dotrzymania terminu, praktycznie uniemożliwia dalsze dochodzenie roszczeń. Jednocześnie należy wyjaśnić, że klient zawsze może wystąpić jeszcze z roszczeniem na drogę sądową do samego przewoźnika. Ale jeśli uchybimy terminowi, nie mamy protokołu szkody to szansa wygrania sprawy przed sądem powszechnym jest dość nikła. A o egzekucji wypłaty nie wspomnę.

10. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania  z tytułu ubezpieczenia Cargo klientowi ciągle również przysługuje roszczenie wobec przewoźnika. W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu Cargo, z roszczeniem regresyjnym do przewoźnika występuje towarzystwo.

11. Zdajemy sobie sprawę, że nic nie wyeliminuje ryzyka na 100%, że nic nie zagwarantuje wypłaty odszkodowania (nawet jeśli to jest – nie bo nie), ale jednak prawidłowe działania, wykupienie własnej polisy Cargo znacznie ten proces upraszcza i uprawdopodabnia.


WAŻNE!

〉〉〉 Górna granica odpowiedzialności – jeśli korzystamy z odpowiedzialności przewoźnika OCP, w konwencjach międzynarodowych jest określona tzw. górna granica odpowiedzialności przewoźnika.

Co to oznacza? Że nawet jeśli mamy wszystkie dokumenty, zachowane terminy i podpisy, możemy nie odzyskać odszkodowania w pełnej kwocie. Chodzi o to, że górna granica odpowiedzialności, która jest określona różnie dla różnych rodzajów transportu podaje maksymalną kwotę za kg wagi przewożonego towaru.

Wynoszą one:

– transport drogowy – 8,33 SDR / kg

– transport lotniczy – 17 SDR /kg

– transport morski  2 SDR /kg

gdzie SDR – to wirtualna, ale publikowana waluta oparta o notowania innych walut – jest publikowana przez NBP w tabeli A. Aktualnie kurs oscyluje w granicach notowań brytyjskiego funta.

Czyli jeśli wieziemy 1 000 kg, to maksymalne odszkodowanie wyniesie:

– transport morski 2 000 SDR

– transport lotniczy – 17 000 SDR

-transport drogowy 8 330  SDR

Jeśli towar jest warty więcej, to nawet jeśli mamy przyznanie się do winy, ubezpieczyciel z tytułu OCP więcej nie wypłaci. Jaki  z tego wniosek, należy wykupić ubezpieczenie Cargo, co gorąco rekomendujemy.

〉〉〉 Awaria wspólna – mało kto wie i zdaje sobie sprawę, że w transporcie morskim istnieje instytucja awarii wspólnej. Załóżmy, że zderzyły się dwa statki. Część kontenerów wpada do morza. Nasz nie, więc się cieszymy, ale do czasu, kiedy armator nie przyśle nam wezwania do zapłaty na koszty awarii wspólnej. Generalnie Ci co do tego morza nie wpadli, mają się zrzucić na koszty tego towaru co do tego morza wpadł.  A koszty mogą być rzędu wartości przewożonego własnego towaru. Pomijam tu ocenę tego przepisu, ale… chroni od tego ubezpieczenie Cargo

PAMIĘTAJ!

Jeśli nie posiadamy protokołu szkody, zgłaszamy się po terminie, nie mamy odpowiednich dowodów zaistnienia szkody, wymuszenie odszkodowania od towarzystwa jest bardzo trudne, a praktycznie niemożliwe. Są to przedsiębiorstwa, których zysk, zależy od ilości pobranych składek i wypłaconych odszkodowań, a ponieważ konkurencja na tym rynku nie jest wcale, aż taka duża, to wychodzi im, że lepiej nie płacić niż płacić.

Słowa kluczowe: | Ubezpieczenie przewodnika | ubezpieczenie OCS | polisa OCP | Ubezpieczenie Cargo | Reklamacja | Procedura reklamacji | Górna granica odpowiedzialności | Awaria wspólna |